Fleece Inn, Bretforton April 2010

Soundman was Mike Stranks
Photo © Sue Holton